Woningbouw

Woningbouw

De Tweede Kamer, de VNG, Bouwen Nederland en Kabinet zijn het eens over de hoeveelheid woningen die moeten worden gebouwd deze Kabinetsperiode. Daarbij zijn veel uitdagingen: Er komt een nieuwe Omgevingswet waarbij gezondheid en Klimaatverandering en vele andere vraagstukken worden gebundeld in een complexe wetgeving. Daarbij is deel van de Klimaatverandering verbonden met verdroging en vernatting en verhoging van de Dijken.

De woningen kunnen komen naast windmolens of vlakbij Natura-2000 gebieden maar ook inbreiding kan leiden tot conflicten die tegenstrijdige belangen op provinciaal en gemeentelijk niveau. Daarbij wordt tegenwoordig ook steeds meer de luchtkwaliteit betrokken zoals blijkt uit recente Schiphol onderzoeken.

JVO kan een zeer abstracte analyse maken en scenario’s doorrekenen en belemmeringen wegnemen op juridisch of maatschappelijk gebied waardoor de financiële en maatschappelijke gevolgen in kaart kunnen worden gebracht. We hebben meegedacht in diverse plattelandsprojecten over participatie van kleine gemeenschappen waardoor er bepaalde dynamiek komt op het platteland met positieve bedrijfsmatige en ecologische gevolgen.

Planschade

De woningbouw kan leiden tot diverse vormen van directe en indirecte planschade, de planologische verslechtering kan beter tevoren in kaart worden gebracht door Waterschap, Provincie of door gemeenten. Daarbij kan door goede communicatie met bewoners vaak een eindeloze stroom aan claims worden voorkomen. Afgelopen jaren ziet de JVO de kennis en kunde op het gebied van de planschade toenemen waardoor er preventie en compensatie de scherpe kanten van de planschade kunnen afhalen.

Nadeelcompensatie

Met gemeenten, burgers en journalisten heeft de JVO vele malen de nadeelcompensatie als gevolg van bouw in kaart gebracht. Daarbij valt te denken aan schade door verkeersmaatregelen Bouwen kan vele hinder opleveren zoals jarenlange herrie rondom aanleg van snelwegen waar leven op locatie praktisch onmogelijk wordt, aanpassing van de structuur van de wegen kan tot nadeel leiden, daarnaast kunnen fijnstof, geur en andere chemische stoffen leiden tot aantasting van de gezondheid van bewoners. Bedrijven kunnen door woningbouw geïsoleerd komen te liggen of beperkt in hun bedrijfsvoering. JVO kan de omzetschade en inkomensschade berekenen en schade door afnamen van aantal klanten door wegvallen van de toegangswegen etc.