Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

De JVO verricht  vanaf 1998 diensten voor  gemeenten onder meer in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten  (VNG). Door deze samenwerking en de seminars, die de JVO organiseert,  zijn we goed geïnformeerd over de gang van zaken bij  gemeenten op het gebied van de Ruimtelijke Ordening.  De JVO werkt in het hele land en is goed op de hoogte van lokale situaties.  Deze basiskennis maakt een snelle en adequate werkwijze mogelijk.  Daarnaast heeft de JVO een grote databank van jurisprudentie opgebouwd. De grenzen van het planschaderecht worden bepaald door de jurisprudentie.

De seniorjuristen en taxateurs zijn afkomstig uit onder andere gemeenten, provincies en de rechterlijke macht. Dit brengt met zich mee dat zij goed kunnen inspelen op de kwaliteitseisen die gemeentebesturen en ambtenaren stellen aan de dienstverlening. Daarbij levert de JVO tevens ondersteuning bij procedures rond bezwaarschriftencommissies, rechtbanken en de Raad van State.

Gaarne komen we op korte termijn langs bij uw gemeente om een toelichting te geven op de diverse rapportages, seminars en lezingen van de JVO. Een korte e-mail is voldoende.

Gemeenten

De JVO verricht  vanaf 1998 diensten voor  gemeenten onder meer in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten  (VNG). Door deze samenwerking en de seminars, die de JVO organiseert,  zijn we goed geïnformeerd over de gang van zaken bij  gemeenten op het gebied van de Ruimtelijke Ordening.  De JVO werkt in het hele land en is goed op de hoogte van lokale situaties.  Deze basiskennis maakt een snelle en adequate werkwijze mogelijk.  Daarnaast heeft de JVO een grote databank van jurisprudentie opgebouwd. De grenzen van het planschaderecht worden bepaald door de jurisprudentie. De seniorjuristen en taxateurs zijn afkomstig uit onder andere gemeenten, provincies en de rechterlijke macht. Dit brengt met zich mee dat zij goed kunnen inspelen op de kwaliteitseisen die gemeentebesturen en ambtenaren stellen aan de dienstverlening. Daarbij levert de JVO tevens ondersteuning bij procedures rond  bezwaarschriftencommissies, rechtbanken en de Raad van State. Gaarne komen we op korte termijn langs bij uw gemeente om een toelichting te geven op de diverse rapportages, seminars en lezingen van de JVO. Een korte e-mail is voldoende.

Provincies

De provincie  is verplicht om bij de rechtmatige uitoefening van publieke taken schade te vergoeden. Dit beginsel stamt uit de tijd van Napoleon: “Egalité devant les charges publiques”. Wanneer rechtspersonen als gevolg van overheidshandelen – in vergelijking tot anderen – onevenredig hard worden getroffen, verdienen ze compensatie.   In de nieuwe wet Nadeelcompensatie wordt deze vergoeding uitgewerkt.  Een voorloper van deze regeling is het begrip planschade zoals dat in de Wet op de Ruimtelijke Ordening is vastgelegd (artikel 6.1 Wro). Naar het oordeel van de JVO is het opnemen van een algemene nadeelcompensatieregeling in de Awb een bevordering van de overzichtelijkheid,  met name voor de burgers.  De invoering ervan betekent dat een groot aantal nadeelcompensatieregelingen kan  vervallen. In dit kader ondersteunt de  JVO  provincies bij risicoanalyses, planschade, nadeelcompensatie en taxatie van onroerende zaken.  De JVO heeft verscheidene  provincies als maatschappelijk partner bijgestaan  in het voortraject bij aanbestedingen op het gebied van schadevergoedingen. Vragen en informatie naar het servicepakket beantwoorden wij graag.

Rijksoverheid

De Rijksoverheid is zeer actief op het gebied van de infrastructuur. Dit heeft altijd planologische gevolgen. In sommige gevallen leidt dit tot  schade voor derden. . De JVO heeft in dat kader geadviseerd over de Betuwelijn en vergoedingen van schade, die het gevolg is van deze spoorlijn.  Daarnaast kan het vastgoed van de Rijksoverheid  getroffen worden door planschade of schade veroorzaken aan derden.

De JVO heeft in bovenstaande situaties vele malen geadviseerd met rapportages, contrarapportages of risicoanalyses. De Rijksoverheid schakelt regelmatig  adviseurs in om deze schades te bepalen of te voorkomen. Daarbij stelt ze  hoge eisen aan de rapportages en communicatie. De JVO heeft bewezen daaraan te kunnen voldoen. In voorkomende gevallen gaan we graag met u in gesprek over een opdracht en de uitvoering daarvan.

Projectontwikkelaars, Architecten, Bouwbedrijven & Bouwadviesbureaus

Voor bedrijven die te maken hebben met bouwprojecten of ruimtelijke ordening is wetgeving of het aanvragen van vergunningen vaak een obstakel. Soms worden bedrijven bedoeld of onbedoeld belanghebbende.  In sommige gevallen wordt men achteraf geconfronteerd met planschade of nadeelcompensatie zonder dat deze kosten waren opgenomen in de exploitatie. Dit betekent dat het goed is om deze kosten te berekenen door middel van  een risicoanalyse voorafgaande aan de bouw.  De JVO levert veel diensten aan projectontwikkelaars en andere betrokkenen in de bouw  om de totale kosten tevoren in kaart te brengen.  We merken dat deze dienstverlening wordt gewaardeerd en dat er hierdoor veel kosten worden bespaard. De JVO heeft afgelopen jaren een groeiend aantal  contra-expertiserapporten geleverd, waa

Waterschappen

Waterschappen liggen ten grondslag aan het Nederlandse polderen en staan altijd klaar om risico’s voor de burgers te vermijden en plannen te maken om water af te voeren en dijken te versterken. Een vorm van besturen waar Nederland met recht trots op is. Afgelopen jaren heeft de JVO diverse malen waterschappen geadviseerd. Daarbij is de JVO specialist om de planologische risico’s, die schade kunnen veroorzaken, in kaart te brengen. De JVO adviseert waterschappen graag op het gebied van planschade, nadeelcompensatie en risicoanalyses. Ook voor adviezen en taxaties in de sfeer van onteigening bent u bij ons aan het juiste adres. Benieuwd naar uw mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op middels ons contactformulier.

Woningbouw coorporaties

De JVO levert  diensten aan woningcorporaties in samenwerking met bouwadviesbureaus. Dit betreft  taxaties en advisering omtrent onroerende zaken. We bieden  juridisch planologische vaardigheden en kennis op het gebied van vastgoed. Bemiddeling bij aan- en verkoop Taxatie en advies Ruimtelijke Ordening, Planschade en Nadeelcompensatie Fiscaal- juridisch advies en ondersteuning Detachering van juristen Bij interesse komt de JVO graag bij u langs.