Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

De ordening van de ruimte is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse samenleving. Ruimtelijke ordening of ruimtelijke planning is het proces waarbij met een groot aantal spelregels de leefruimte planmatig wordt benut en ingericht.

Daarbij wordt rekening gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen. Kortweg: het zo goed mogelijk aan elkaar aanpassen van samenleving en ruimte.

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelt hoe ruimtelijke plannen tot stand komen en welke bestuurslaag voor deze plannen verantwoordelijk is. Daarnaast regelt de Wro de verhoudingen in het ruimtelijk domein tussen de verschillende overheden in Nederland. Vanaf 2023 zal dit proces beheerst worden door de Omgevingswet.

JVO is gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht. We hebben kennis van en ervaring met de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo wet), de Wet milieubeheer (Wmb) en de Omgevingswet (Ow). JVO kan alle kennis met betrekking tot Omgevingsvergunningen en Bestemmingsplan leveren.