Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie

 

Nadeelcompensatie in Nederland is een buitenwettelijk bestuursrechtelijk schadevergoedingsstelsel.  Op basis daarvan is een bestuursorgaan verplicht tot het vergoeden van de onevenredige nadelen die rechtmatige handelingen in het kader van de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid bij derden hebben veroorzaakt.

Er is uitsluitend sprake van een voor vergoeding in aanmerking komend nadeel, indien het nadeel buiten het normaal maatschappelijke risico van de benadeelde valt – de zogenoemde abnormale last – en de benadeelde deel uitmaakt van een beperkte groep die deze nadelen ondervindt, terwijl een grote groep baat heeft bij de voordelen.

 

nadeelcompensatieEen belangrijk uitgangspunt is dat de schade alleen vergoed wordt, indien het buiten het normaal maatschappelijk risico valt.
In de jurisprudentie wordt dat als volgt onder woorden gebracht:

“Het nemen van rechtmatige overheidsmaatregelen dient als een normale maatschappelijke ontwikkeling te worden beschouwd, waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de daardoor getroffenen mogen worden gelaten. Dat neemt niet weg dat zich feiten en/of omstandigheden kunnen voordoen, waardoor een individueel belang ten gevolge van een dergelijke maatregel zodanig zwaar wordt getroffen, dat het uit die maatregel voortvloeiende nadeel redelijkerwijs niet ten laste van betrokkenen dient te blijven.”

De JVO heeft afgelopen jaren veel nadeelcompensatierapporten geschreven en is gaarne bereid met u te bezien hoe een dergelijke rapportage vorm kan krijgen. Uitgangspunten daarbij zijn de jurisprudentie en de nieuwe wetgeving op dit gebied.