Winkelcentra

Winkelcentra

Planschade en Winkelcentra

Na de COVID periode zijn veel gemeenten aan de slag gegaan om winkelcentra te herontwikkeling. JVO wordt regelmatig gevraagd om in te schatten hoe planschade kan worden voorkomen en hoe hoog de planschade uitvalt bij bepaalde ontwikkelingen. Daarbij kan een deel vallen onder het Normaal Maatschappelijk Risico (NMR). Een herontwikkeling is een Normale Maatschappelijke Ontwikkeling waarbij een deel van het risico voor de aanvragers blijft. De omstandigheid dat de schadeveroorzakende planologische ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag, betekent op zichzelf nog niet dat de gevolgen van die ontwikkeling geheel onder het normaal maatschappelijk risico vallen. In dit verband komt ook betekenis toe aan het antwoord op de vraag of de schade in de vorm van waardevermindering onevenredig is in verhouding tot de waarde van de onroerende zaak. JVO kan voor u een risicoanalyse samenstellen waarin de directe en indirecte planschade wordt ingeschat en getaxeerd.

De schadefactoren

De schadefactoren die aan de orde zijn bij uitbreiding van winkelcentra zijn fijnstof, geluidshinder door winkelend publiek en extra vrachtwagens, verlies aan privacy van de omwonenden etc. JVO heeft vele tientallen risicoanalyse gemaakt voor ontwikkelaars en gemeenten. Daarnaast kan een oordeel gegeven worden voor bewoners die getroffen worden door een dergelijk planologisch nadeel in de vorm een rapportage en aanvraag voor de planschade.

Nadeelcompensatie

Als experiment heeft JVO al diverse rapporten geschreven over nadeelcompensatie voor winkeliers zoals die mogelijk zal gaan gelden onder de Omgevingswet. De JVO heeft afgelopen jaren vele nadeelcompensatierapporten geschreven van zeer eenvoudige in diverse steden waarbij een bedrijf schade lijdt door aan rechtmatige overheidshandelen met Omzetschade tot gevolg en rapporten over verleggen van de infrastructuur waarbij zeer grote bedrijven worden getroffen met forse Omzetschades. Daarbij is een grote vaardigheid in zake het lezen van jaarverslagen en analyseren van maatschappelijke trends van diverse sectoren vereist.