Bedrijventerrein

Bedrijventerrein

JVO heeft talloze malen bij het ontwikkelen van bedrijfsterreinen de risico’s in kaart gebracht. In bestemmingsplannen en Omgevingsplannen worden de bedrijfsbestemmingen omschreven inclusief infrastructuur. Daarbij kunnen talloze malen de bedrijven in conflict komen met woningen die aanpalend zijn aan het bedrijventerrein. Onze ervaring is dat goede communicatie en rapportage over de risico’s lange procedures kunnen voorkomen. De laatste jaren zijn vele malen gevraagd juridisch kaders aan te leveren voor het omvormen van kantoren tot woningen. Een belangrijk punten zijn milieucategorie en mlieucirkels. We kunnen deze risico’s voor u op diverse manieren in kaart brengen.

Planschade

Bedrijven en woningen kunnen diverse conflicten opleveren als de afstanden minder worden of bedrijven worden vergroot zodat de geluidshinder voor bewoners toeneemt, meer verkeershinder ontstaan en onder meer de situeringswaarde de woningen van de bewoners verminderen. Bedrijven kunnen worden getroffen door het weg bestemmen van uitbreidingsmogelijkheden en verlies van imago door negatieve ontwikkelingen in de buurt van het bedrijf.

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie lijkt een abstracte term maar als die wordt gekoppeld aan verslechterde bereikbaarheid en daling van de Omzet wordt het beeld voor veel bedrijven duidelijk. Nadeelcompensatie is complex omdat grote financiële kennis gekoppeld moet worden aan juridische kaders en jurisprudentie. De JVO heeft vele malen naar tevredenheid van overheden en bedrijven deze schades in beeld gebracht.